POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

SERWISU INTERNETOWEGO

https://www.salelifter.pl/ (zwanego dalej Serwisem)

 

Polityka Prywatności określa zasady Przetwarzania i ochrony Danych osobowych Użytkowników oraz innych podmiotów korzystających z Serwisu internetowego. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.

Polityka Prywatności Serwisu ma charakter informacyjny.

 

Spis treści:

 1. Słownik pojęć

 2. Administrator Danych osobowych

 3. Adresaci Polityki prywatności

 4. Formularz kontaktowy – obowiązek informacyjny

 5. Konto – obowiązek informacyjny

 6. Newsletter, informacja handlowa – obowiązek informacyjny

 7. Blog i system komentarzy – obowiązek informacyjny

 8. Media społecznościowe – obowiązek informacyjny

 9. Odbiorcy Danych osobowych

 10. Prawa osób, których Dane dotyczą

 11. Profilowanie i przekazywanie Danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

 12. Informacje techniczne i technologie śledzące

 13. Polityka cookies

 14. Zmiany polityki prywatności

 

 1. Słownik pojęć

 1. Dane osobowe (Dane): oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 2. Formularz rejestracji: interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym np. umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

 3. Informacja handlowa: każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 4. Klient:

 1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 2. osoba prawna,

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Usługodawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej.

 1. Konto Klienta (Konto): Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór Danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są Dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.

 2. Kontrahent:

 1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 2. osoba prawna,

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

korzystająca z usług i produktów oferowanych przez Administratora, a także dostawca, podwykonawca.

 1. Newsletter: Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach, w tym informacji handlowych.

 2. Osoba Kontaktująca się: osoba kontaktująca się z Administratorem telefonicznie lub SMS-wo, poprzez wiadomości e-mail, poprzez formularz kontaktowy dostępny w ramach danego Serwisu, innymi środkami komunikacji elektronicznej, pocztą tradycyjną.

 3. Organ nadzorczy: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 4. Przetwarzanie: oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 5. RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

 6. Serwis internetowy: serwis, którego dotyczy niniejsza Polityka prywatności.

 7. Usługa elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 8. Usługodawca: Administrator Danych osobowych wskazany w rozdziale 2.

 9. Użytkownik: osoba korzystająca z Serwisu internetowego, w tym: Klient, Osoba kontaktująca się.

 

 1. Administrator Danych osobowych

Administratorem Danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, jest Salelifter sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu internetowego.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@salelifter.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej: Rybnik (44-200), ul. Raciborska 35A.

 

 1. Adresaci Polityki prywatności

Polityka prywatności jest adresowana do Użytkowników i innych podmiotów korzystających z Serwisu internetowego gdy:

 1. odwiedzają Państwo lub korzystają z Serwisu internetowego, w tym korzystają Państwo z usług (również usług elektronicznych udostępnionych w ramach Serwisu), takich jak możliwość utworzenia Konta, zapisania się do Newslettera/ otrzymywania Informacji handlowych, możliwość dodania komentarza na blogu, możliwość przesłania wiadomości do Administratora przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego i inne dostępne na stronie, w tym opisane w regulaminie Serwisu udostępnionym przez Administratora, bądź jeżeli odwiedzacie Państwo profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram),

 2. są Państwo Użytkownikiem (w tym również Klientem) korzystającym z usług i produktów oferowanych przez Administratora, bądź Kontrahentem Administratora,

 3. są Państwo reprezentantem kontrahenta, osobą fizyczną działającą z ramienia kontrahenta lub osobą kontaktową ze strony kontrahenta, w tym w szczególności jego pracownikiem lub współpracownikiem,

 4. kontaktują się Państwo z nami telefonicznie lub SMS-wo, poprzez wiadomości e-mail, poprzez formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu, innymi środkami komunikacji elektronicznej, pocztą tradycyjną, bądź to Administrator kontaktuje się z Państwem w ww. sposób.

 

 1. Formularz kontaktowy – obowiązek informacyjny

 1. Administrator w ramach Serwisu internetowego może gromadzić Dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Administratorem, a które to Dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi.

 2. Podstawą prawną Przetwarzania Danych w związku z kontaktem z Administratorem, a także po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci np. prowadzenia komunikacji, a następnie jej archiwizowania na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, a także potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, Dane będą Przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 3. Treść korespondencji może zostać zarchiwizowana. Jeżeli zostanie zarchiwizowana będzie przechowywana aż do upływu terminu przedawnienia roszczeń, które mogą się potencjalnie pojawić w związku z prowadzoną korespondencją. Termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

 4. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Skutkiem nie podania Danych będzie brak możliwości skomunikowania się z Państwem.

 

 1. Konto – obowiązek informacyjny

 1. Administrator w ramach Serwisu internetowego może gromadzić Dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania Kontem/Kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych związanych z Kontem i udostępniania odpowiednich funkcji dotyczących Konta (np. przy rejestracji do Systemu SARE).

 2. Podstawą prawną Przetwarzania Danych będzie wykonanie umowy lub czynności poprzedzające tę umowę (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz usprawiedliwiony cel w postaci np. prowadzenia komunikacji, a następnie jej archiwizowanie na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, a także potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Dane związane z Kontem będą przechowywane do czasu usunięcia Konta, ewentualnie aż do upływu terminu przedawnienia roszczeń, które mogą się potencjalnie pojawić w związku z prowadzeniem Konta. Termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

 4. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji Danych jest konieczne do założenia Konta. Brak ich podania uniemożliwi założenie Konta. Dane oznaczone podczas rejestracji jako opcjonalne można podać dodatkowo.

 

 1. Newsletter, Informacja handlowa - obowiązek informacyjny

 1. Administrator w ramach Serwisu internetowego może gromadzić Dane osobowe Użytkowników w celu wysyłki Newslettera oraz Informacji handlowych na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest w tym przypadku wysyłka Newslettera oraz Informacji handlowych, a także obrona przed ewentualnymi skargami lub zarzutami pojawiającymi się w związku z wysyłką mailingów. W zakresie informacji, które mogą również stanowić Dane osobowe, a które nie pochodzą bezpośrednio od Państwa, a zostały zebrane automatycznie przez system służący do wysyłki Newslettera czy Informacji handlowej(np. numer IP, lokalizacja), przetwarzamy je w oparciu o prawnie uzasadniony interes (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dążenie do poprawienia naszych działań i wykazanie w razie potrzeby który link z Newslettera czy Informacji handlowej został przez Państwa kliknięty. Gdy podstawą Przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda na otrzymywanie Informacji handlowej lub na wysyłkę Newslettera może być ona w każdej chwili cofnięta na Państwa wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w linku pojawiającym się w każdym wysyłanym przez nas mailingu.

 2. Gdy podstawą Przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Dane osobowe będą Przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu tj. na Państwa wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez kliknięcie w link pojawiający się w każdym wysyłanym przez nas mailingu.

 3. Dane będą Przetwarzane:

 1. gdy podstawą jest zgoda: do czasu wycofania zgody,

 2. gdy podstawa jest prawnie uzasadniony: do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu Przetwarzania np. do upływu terminu przedawnienia roszczeń, które mogą się potencjalnie pojawić w związku z prowadzeniem Państwa Konta. Termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

 1. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania Informacji handlowej/Newslettera.

 

 1. Blog i system komentarzy – obowiązek informacyjny

 1. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich Przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikająca z dodania komentarza.

 2. Dane będą Przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu. Można wystosować do Administratora prośbę o usunięcie komentarza poprzez napisanie prośby na adres mailowy podany w stopce strony Serwisu. Usunięcie komentarza spowoduje jednocześnie usunięcie Danych z serwisu.

 3. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

 

 1. Media społecznościowe – obowiązek informacyjny

 1. Gdy obserwują Państwo nasze profile, konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter, Instagram lub wchodzą Państwo w interakcje z naszymi profilami i kontami (np. napiszą Państwo komentarz, udostępnią, polubią wpis), możemy przeglądać Państwa Dane udostępniane w danych mediach społecznościowych. Państwa Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsługi mediów społecznościowych, prowadzenia z Państwem korespondencji, analizy statystyk, tworzenia grup odbiorców w przypadku ustawiania reklam, np. na Facebooku, promowania własnej marki oraz poprawiania jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 2. Państwa Dane osobowe Przetwarzane w ww. celach przetwarzamy wyłączne w zakresie korzystania przez nas z naszego profilu/konta w danym serwisie, a w zakresie pozostałego korzystania przez Państwa z serwisów społecznościowych, Państwa Dane osobowe przetwarza właściciel danego serwisu (np. w przypadku Facebooka i Instagrama jest to Meta Platforms Ireland Limited: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, Linkedina jest to LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy, Youtube jest to Google LLC: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/) na podstawie swojego regulaminu i polityki prywatności. 

 3. Administrator będzie przetwarzał ww. Dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu Przetwarzania.

 4. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby mogli Państwo obserwować oraz wchodzić w interakcje z naszymi profilami i kontami.

 5. W przypadku naszego profilu na Facebooku wskazujemy, że jesteśmy współadministratorami Państwa Danych osobowych jako użytkowników Strony lub Grupy na Facebooku wraz z Meta Platforms Ireland Limited (zgodnie z orzecznictwem TSUE, tj. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca Strony na Facebooku jest współadministratorem Danych osobowych wraz z Meta Platforms Ireland Limited). Zalecamy zatem także zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 

 1. Odbiorcy Danych osobowych

Administrator informuje Użytkowników Serwisu, że odbiorcami Państwa Danych osobowych są:

 1. dostawca domeny internetowej,

 2. hostingodawca, który przechowuje Dane osobowe na serwerze, na którym jest zainstalowany Serwis, 

 3. dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są pliki, w których mogą znajdować się Państwa Dane osobowe,

 4. podmioty dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Serwisie,

 5. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej i informatycznej Serwisu,

 6. inni dostawcy usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu, jeżeli zajdzie potrzeba udzielenia im dostępu do Państwa Danych osobowych.

 

Państwa Dane osobowe mogą zostać przekazane również innym podmiotom, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji/orzeczenia sądu, w tym np. do sądów, prokuratur, urzędów skarbowych.

 

 1. Prawa

Posiadają Państwo:

  1. prawo dostępu do Danych osobowych (tzn. mogą Państwo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy Państwa Dane osobowe są przez nas Przetwarzane, czy nie; jeśli tak, mają Państwo prawo żądać do nich dostępu oraz informacji związanych z ich Przetwarzaniem, m. in. o celu Przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców Danych, planowanym okresie przechowywania Danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., jak również uzyskania kopii Danych),

  2. prawo do sprostowania Danych (np. uzupełnienia, poprawienia, uaktualnienia),

  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Państwa Danych (gdy Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe, gdy to Przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w każdej chwili, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec Przetwarzania Danych osobowych, których sprzeciw dotyczy, z uwzględnieniem profilowania, w takiej sytuacji Administrator zaprzestanie Przetwarzania Państwa Danych osobowych, chyba że będzie w stanie przedstawić prawnie uzasadnione podstawy Przetwarzania, które będą nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i swobód lub Przetwarzanie tych Danych będzie niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ponadto w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Państwa Danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim),

  4. prawo do ograniczenia Przetwarzania Państwa Danych osobowych (jest to możliwe w każdym z następujących przypadków: kwestionują Państwo prawidłowość Danych osobowych, Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo żądają ograniczenia zamiast usunięcia Danych, Administrator nie potrzebuje już Państwa Danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do korzystania z roszczeń obronnych lub prawnych lub sprzeciwiają się Państwo Przetwarzaniu Danych osobowych, a Administrator weryfikuje zasadność Państwa sprzeciwu),

  5. prawo do przenoszenia Państwa Danych osobowych (jeżeli w wyniku kontaktu doszło do zawarcia umowy, lub w przypadku gdy podstawą Przetwarzania jest Państwa zgoda oraz gdy Przetwarzanie Danych odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora Danych osobowych, które Państwo mu przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie i mają Państwo prawo do przekazania tych Danych do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe),

  6. prawo do usunięcia Danych (ale tylko w sytuacjach określonych przepisami RODO, np. gdy Państwa Dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób Przetwarzane, bądź były Przetwarzane niezgodnie z prawem),

  7. prawo do wycofania zgody (może ona zostać przez cofnięta w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny, co jednakże nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

  8. prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl).

 

 1. Profilowanie i przekazywanie Danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

 1. Administrator może korzystać w Serwisie internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na podstawie takiego profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Administrator nie stosuje wobec Danych mechanizmu automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 2. Efektem profilowania może być np. przyznanie danemu Użytkownikowi rabatu, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie dotyczące usługi Administratora, przesłanie propozycji zakupu usługi, która może odpowiadać np. zainteresowaniom danej osoby. Ostatecznie to jednak Użytkownik podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać np. z otrzymanego rabatu, zawrzeć z nami umowę. Profilowanie w Serwisie może polegać na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danego Użytkownik na stronie Serwisu np. poprzez przeglądanie konkretnej zakładki na naszej stronie internetowej. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora Danych osobowych takiego Użytkownika, aby móc jej następnie przesłać kod rabatowy np. drogą mailową.

 3. Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym Przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (prawo sprzeciwu).

 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

 1. Informacje techniczne i technologie śledzące

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających z serwisu.

 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu internetowego.

 5. Administrator w sposób automatyczny rejestruje Dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania z Serwisu internetowego.

 6. Administrator informuje, że może stosować następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Użytkownika w ramach strony internetowej Serwisu:

 1. ___________________________________

 2. ___________________________________

 3. ___________________________________

 1. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy LinkedIn. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik kliknie np. w przycisk „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia Danych oraz ich dalszego Przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 2. Serwis może zawierać linki do stron internetowych należących lub administrowanych przez podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady Przetwarzania Danych osobowych przez te podmioty trzecie w ramach innych stron internetowych, w tym za polityki prywatności, klauzule informacyjne i inne tego typu dokumenty umieszczone na tych stronach internetowych.

 

 1. Polityka cookies

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia Danych związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.

 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 3. Administrator w ramach Serwisu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

 3. wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu przez Użytkowników,

 4. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

 5. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu do Użytkownika.

 1. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Ireland Ltd),

 2. popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych (administratorem cookies zewnętrznych jest m.in.: Meta Platforms Ireland z siedzibą w Irlandii).

 1. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, takiej jak subskrypcja (zaobserwowanie) profilu społecznościowego. Korzystanie z takiej funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook.

 2. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego Użytkownikom.

 3. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego Serwisu internetowego.

 4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.

 5. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu internetowego.

 6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Mozilla Firefox, Google Chrome.

 7. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego. Zgromadzone w ten sposób Dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.

 

 1. Zmiany Polityki Prywatności

 1. W przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony Danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony Danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ale również np. w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia przez Administratora Serwisu lub procesów obsługi Kontrahentów.

 2. Administrator gwarantuje, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych Przetwarzanych przez Administratora.

 3. Informacja o zmianie Polityki Prywatności będzie udostępniona w ramach Serwisu nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności.

 

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności – 26.06.2024 r

FORMULARZ REZYGNACJI Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w przypadku gdy chcą Państwo zrezygnować z dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Salelifter sp. z o.o. bądź otrzymać dodatkowe informacje o tym procesie.